Građevinski projekt

Dva kraka Primoštena

Sa tvrtkom koFAKTOR d.o.o. iz Splita potpisali smo ugovora za izradu građevinskog dijela projektne dokumentacije za rekonstrukcije i izgradnje partera Ulice dr Franje Tuđmana, Trga don Ive Šarića i Ulice bana Josipa Jelačića u Primoštenu. 

 


                                      

ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA

Veći dio površine novoprojektirane pješačke zone prekriven je pravokutnim rasterom koji simbolizira strukturu primoštenskih vinograda. Uzdužni pravci organičkog rastera prate geometriju osi ceste i dijele je u 3 trake širine po 2.75m. Poprečni pravci okomiti na uzdužnu os, stvaraju na pješačkoj površini pravokutna polja dužine 5m. Ukupna širina zahvata iznosi cca15m. Duž sjevernog ruba uz granicu obiteljski kuća nalazi se nogostup bez denivelacije, pa je stoga čitava površina pristupačna svima. Sjeverne trake obuhvata ostavljene su slobodne za odvijanje pješačkog i kolnog prometa. Južni dio obuhvata namijenjen je smještaju ugostiteljskih terasa. Na tom dijelu nalazi se drvored, javna rasvjeta, te sva potrebna urbana oprema. Na granici prema plaži novoprojektirana površina prekrivena je drvenim letvama, u funkciji kupača i pješaka.

 

 

 

 

ULICA DR.FRANJE TUĐMANA

Veći dio površine novoprojektirane pješačke zone prekrivena je pravokutnim rasterom koji simbolizira strukturu primoštenskih vinograda. Uzdužni pravci organičkog rastera prate geometriju osi ceste i dijele je u 3 trake širine po 2.75m. Poprečni pravci okomiti na uzdužnu os, stvaraju na pješačkoj površini pravokutna polja dužine 5m. Duž istočnog ruba uz granicu obiteljskih kuća nalazi se nogostup bez denivelacije, pa je stoga čitava površina pristupačna svima. Istočne trake obuhvata ostavljene su slobodne za odvijanje pješačkog i kolnog prometa. Zapadna traka namijenjena je smještaju ugostiteljskih terasa. Na tom dijelu nalazi se drvored, javna rasvjeta, te potrebna urbana oprema. Duž zapadnog ruba uz granicu prema plaži nalazi se zelena površina na nekoliko mjesta prekinuta stepenicama za pristup plaži. Granicu prema plaži čini podzid koji je predviđen sa elementom urbane opreme u funkciji plaže i sjedenja u pješačkoj zoni.

 

 


TRG DON IVE ŠARIĆA

Obzirom na atraktivnost i turistički potencijal predmetnog prostora,potrebno ga je urediti kako bi doprinio reprezentativnosti naselja Primošten, a u jedno i o sigurao kolnu i pješačku vezu sa poluotokom. Prijedlog rekonstrukcije i izgradnje partera Trga don Ive Šarića predviđa uređenje većeg dijela površine Trga osim parka, čime se obuhvaća rekonstrukcija granice prema plaži, uređenje partera, rješavanje odvodnje, javne rasvjete i postava urbane opreme, kako bi taj prostor postao dio gradske rive.

 

PONOSNI SPONZOR:Vi ste ovdje: Home Novosti